Tehnologiýa jemgiýetinde şugla saçýan innowasiýa

Öňdebaryjy sanly toplumlar dünýäsi Penjirä hoş geldiňiz! Birleşdirmek, ylham bermek we Turkmenistanyň tehnologiýa höwesjeňleriniň we hünärmenleriniň ösüşini artdyrmak üçin dizaýn edildi.

hero

Value #1

Köpçülikleýin işdeşlik

Pikirdeş tehnologiýa hünärmenleri we howesjeňleri bilen tanyşyň! Platformamyz işdeşlik, pikir alyşmaklyk we professional aragatnaşyk etmäge ýer hödürleýär we munuň netijesinde Türkmenistanyň tehnologiýa pudagynda ösüşüne ýardam bermegi maksat edinýär .

value-1
value-2

Value #2

Innowasion Çeşmeler

Soňky tehnologiýa trendlerini öz içine alýan mazmuna baý çeşmelerden, döwrebap garaýyşly webinarlardan, we senagat barada aýratyn hasabatlardan peýdalanyň! Penjire tiz üýtgeýän tehnologiýa dünyäsinde öňde bolmaga penjire açýar.

Value #3

Mümkinçilikleri artdyrmak

Hackathonlary, proýekt işdeşligini we mentorlyk programmalaryny öz içine alýan mümkinçilikler bilen gyzyklanyň! Penjire pikirleri täsirli tehnologiýa çözgütlerine öwürmek üçin şahslary we guramalary kuwwatlandyrýar.

value-3
Işler orunlary toplumy

Kärhanaňyzyň özüne mahsus häsiýetlerini belläň!.

Maksat edinen dalaşgärleriňizi özüňize çekmek üçin Penjirede öz kärhanaňyzy tanadyň. Kärhanaňyzyň görnükliligini artdyryň we onu dalaşgärler üçin ynamdar brende öwrüň.

Öňdebaryjy tehnologiýa platformamyzyň agzasy boluň!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Pulvinar integer aenean et malesuada. Sed pulvinar sit praesent pulvinar morbi cursus.

value-1